Souhlas se zpracováním osobních údajů – marketingové účely

Uděluji souhlas společnosti ULICNIKSTUDIO s. r.o., IČO:  07868260, se sídlem U Nikolajky 3325/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308733 (dále jen „Společnost“), se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly Společnosti poskytnuty, tedy v rozsahu poptávkového formuláře na webových stránkách společnosti https://ulicnikstudio.cz. Zejména se jedná o jméno, příjmení, telefon, e-mail a informace o opravovaném zařízení (dále jen „Osobní údaje“).

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zpracovávat Osobní údaje pro marketingové účely spočívající zejména v zasílání obchodních sdělení a v přímém marketingu.

Beru na vědomí, že k Osobním údajům budou mít kromě Společnosti přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu mých práv.

Tento souhlas uděluji na dobu tří let, nejdéle ovšem do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv a ukončit tím zpracování mých informací. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn/a využít svých práv vyplývajících z platné a účinné právní úpravy, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na omezení zpracování, výmaz a opravu osobních údajů, práva na informace a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním e-mailu s informací o odvolání souhlasu na e-mail info@ulicnikstudio.cz.